Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JOUW GYM B.V. Amersfoort

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • JOUW GYM B.V.: gevestigd te Amersfoort (3812 SW) aan de Siliciumweg 71, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83217355.
 • Lid/Leden: een persoon op wiens naam c.q. abonnement op de trainingen van JOUW GYM B.V. is geadministreerd.
 • Bezoeker: een persoon welke gebruik maakt van de faciliteiten die JOUW GYM B.V. aanbiedt.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen JOUW GYM B.V. en een deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de training(en) van JOUW GYM B.V..
 • Sportcentrum: de fysieke locatie van JOUW GYM B.V. waar de trainingen plaatsvinden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden en bezoekers van JOUW GYM B.V.. Zij worden geacht de voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren.
 • JOUW GYM APP: de app waarmee het Lid toegang verkrijgt totde aangeboden lessen.
 • Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van JOUW GYM B.V. kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.

ARTIKEL 2: AANMELDING & LIDMAATSCHAP

  1. Aanmelding kan via het virtuagym portaal of via de App (JOUW GYM APP).
  2. Het lidmaatschap gaat direct na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier in.
  3. JOUW GYM B.V.behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Deze is direct bij de inschrijving verschuldigd en kan via JOUW GYM App worden voldaan.
  4. JOUW GYM B.V. is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met Leden.
  5. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en de SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door JOUW GYM B.V..
 1. Jongeren in de leeftijd tot 17 jaar krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Lid van 18 jaar of ouder, tenzij zij deelnemen aan de groepsles.
 2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 3. JOUW GYM B.V. heeft het recht te controleren of Leden rechtmatig in de vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
 4. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die de Overeenkomst danwel de Extra’s biedt.
 5. Bij inschrijving heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6 lid 2. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kostenloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan JOUW GYM B.V. naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
 6. In het geval van speciale acties kan JOUW GYM B.V. aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Een lidmaatschap bij JOUW GYM B.V. kan op elk gewenst moment ingaan en heeft altijd een minimale duur van één maand. Een overeenkomst tussen JOUW GYM B.V. en een Lid wordt na ommekomst van de termijn van een maand stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Lidmaatschappen kunnen worden aangeboden voor een afwijkende duur (anders dan één maand), welke na ommekomst van de overeengekomen termijn stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. JOUW GYM B.V. biedt fitness abonnementen aan en kunnen worden uitgebreid met Extra’s zoals vermeld in artikel 5. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso, zulks mede in verband met het bepaalde in artikel 2 lid 1 sub e.
 4. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van € 1,- per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling.
 5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Lid met een minimum van € 40,-.
 6. De JOUW GYM B.V. APP wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd. JOUW GYM B.V. is gerechtigd bij een betalingsachterstand nakoming van de overeenkomst te vorderen, waarbij de contributie voor alle resterende termijnen van de overeengekomen lidmaatschapsperiode direct verschuldigd en opeisbaar wordt. Op het moment dat alle resterende gelden en termijnen van het lidmaatschap alsnog door het Lid zijn voldaan, zal JOUW GYM B.V. het Lid wederom toegang verlenen tot de vestiging tot aan het einde van het lidmaatschap.
 7. Indien het Lid zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt bij een Overeenkomst gesloten voor een periode langer dan één jaar, is JOUW GYM B.V. gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode, waarbij de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld direct verschuldigd en opeisbaar worden.
 8. JOUW GYM B.V. behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en Extra’s zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te indexeren/wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het JOUW GYM B.V. Lid het recht om de Overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als deze laatste prijsaanpassing echter plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat het recht tot ontbinding.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

  1. JOUW GYM B.V. bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
  2. JOUW GYM B.V. spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.
 1. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is JOUW GYM B.V. niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het lidmaatschapsgeld, tenzij de storing langer dan één maand duurt.
 2. Storingen of beperkingen worden door JOUW GYM B.V. zo spoedig mogelijk verholpen.
 3. JOUW GYM B.V. is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 4. JOUW GYM B.V. is gerechtigd de openingstijden van de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 5. JOUW GYM B.V. is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
 6. JOUW GYM B.V. is gerechtigd om de vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen JOUW GYM B.V. vestiging in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde vestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kostenloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

ARTIKEL 5: EXTRA’S OP ABONNEMENT

 1. Er bestaat de mogelijkheid om bij het aangaan van het abonnement of tussentijds voor Extra’s te kiezen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op de Website of is bij de balie van de vestiging op te vragen.
 2. Voor een Extra kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.
 3. JOUW GYM B.V. spant zich in om de dienstverlening van de Extra’s zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.
 4. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is JOUW GYM B.V. niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het lidmaatschapsgeld, tenzij de storing langer dan één maand duurt. Storingen of beperkingen van de Aanvulling worden door JOUW GYM B.V. zo spoedig mogelijk verholpen.
 5. Het Lid kan tegen betaling van een vast bedrag per periode, gelijk aan de betaalperiode van de Overeenkomst , gebruikmaken van de gekozen Extra’s. Aanmelden voor Extra’s is mogelijk tijdens de gehele looptijd van een Overeenkomst bij JOUW GYM B.V.. Extra’s kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst op ieder gewenst moment worden aangezet (via de JOUW GYM APP of bij de vestiging). Vanaf het moment van aanzetten is het Lid een evenredig deel van de toepasselijke maandelijkse kosten verschuldigd tot het eerstvolgende betaalmoment toepasselijk op de Overeenkomst .
 6. Het beëindigen van de overeenkomst ten aanzien van de Extra’s door het Lid is te allen tijde mogelijk met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst ten aanzien van de Extra’s eindigt automatisch indien de Overeenkomst wordt beëindigd conform artikel 6.
 7. De vergoeding voor de Extra’s wordt tegelijkertijd met de incasso (en voor dezelfde incassoperiode) van de Overeenkomst uitgevoerd.
 8. De Extra’s zijn gekoppeld aan de Overeenkomst . Op de overeenkomst ten aanzien van de Extra’s zijn dezelfde beperkingen van toepassing die ook op de Overeenkomst van het Lid.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP EN TERMIJN

 1. Beëindiging van De Overeenkomst en de Extra’s geschiedt door opzegging.
 2. Opzegging dient te geschieden per e-mail of in de JOUW GYM App.
 3. Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen tegen het einde van de lopende lidmaatschapsperiode en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in artikel 3. Indien het Lid een Overeenkomst heeft afgesloten voor de duur van 12 maanden of langer, kan het Lid na ommekomst van de termijn van een jaar de Overeenkomst beëindigen conform sub b van dit artikel met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Eventueel gekozen Extra’s worden automatisch beëindigd bij rechtsgeldige beëindiging van de Overeenkomst .
 4. Extra’s kunnen worden beëindigd conform artikel 5 sub 4.
 5. JOUW GYM B.V. behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door JOUW GYM B.V., het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
 6. Opschorting van de Overeenkomst en/of Extra’s om welke reden dan ook is niet toegestaan.
 7. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal JOUW GYM B.V. het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s, zoals ongevallen en blessures, met zich meebrengen. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of – activiteiten van welke aard ook, bij JOUW GYM B.V., is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. JOUW GYM B.V. en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Liden/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. Het Lid zal JOUW GYM B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. JOUW GYM B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

 1. In geval van klachten met betrekking tot JOUW GYM B.V. dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot JOUW GYM B.V., zoals beschreven op de website (www.jouwgym.nl). Het Lid dient in elk geval te vermelden: (i) zijn/haar contactgegevens, (ii) een duidelijke omschrijving van de klacht.

ARTIKEL 9: HUISREGELS

 1. Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het lidmaatschap op de hoogte te stellen van de huisregels van JOUW GYM B.V. en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van JOUW GYM B.V. staan op de Website en zijn bij de balie van de JOUW GYM B.V. vestiging op te vragen. JOUW GYM B.V. is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op de Website direct voor iedereen.
 2. JOUW GYM B.V. behoudt zich, conform het bepaalde in artikel 6 lid 5, het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag), op aangeven van de vestigingsmanager de Overeenkomst en de Extra’s te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

 1. JOUW GYM B.V. verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. JOUW GYM B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van JOUW GYM B.V. en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van JOUW GYM B.V..
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. JOUW GYM B.V. kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan JOUW GYM B.V..
 4. JOUW GYM B.V. spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 5. JOUW GYM B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan JOUW GYM B.V., en behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij JOUW GYM B.V..
 2. Ieder Lid verleent JOUW GYM B.V. automatisch toestemming casu quo verval van het portretrecht voor foto’s, zoals bedoeld onder artikel 2 lid 3, en filmpjes als reclamemateriaal voor de Website of op andere door JOUW GYM B.V. te bepalen wijze.

ARTIKEL 12: SLOTBEPALINGEN/ TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van JOUW GYM B.V. te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van JOUW GYM B.V. zijn terug te vinden op www.jouwgym.nlop te vragen bij de balie van de JOUW GYM B.V. vestiging.
 3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen JOUW GYM B.V. en het Lid.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met JOUW GYM B.V. aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en JOUW GYM B.V. zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar JOUW GYM B.V. is gevestigd.

ARTIKEL 13: CAMERATOEZICHT

 1. In de vestigingen van JOUW GYM B.V vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Leden en het waarborgen van de veiligheid van Leden en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/verklaring die op de Website of bij het inschrijven in de vestiging kan worden geraadpleegd.

ARTIKEL 14: CIRCUITTRAINING

 1. JOUW GYM B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
 2. JOUW GYM B.V. behoudt zich het recht voor Groepslessen te annuleren. Mocht JOUW GYM B.V. een les moeten annuleren dan wordt het Lid daar via een e-mail en/of app-bericht of een bericht via de JOUW GYM APP en/of facebook bericht van op de hoogte gebracht.
 3. Het Lid kan zich voor een les afmelden via de JOUW GYM APP. Afmelding dient ten minste 1 uur voor aanvang van de les te geschieden.
 4. Een training van JOUW GYM duurt 45 minuten tenzij door partijen hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.

ARTIKEL 15: PERSONAL TRAINING

 1. De training vindt plaats op de vestiging van JOUW GYM B.V. op het tijdstip dat staat gereserveerd in de JOUW GYM APP.
 2. Een training van JOUW GYM duurt 30 minuten tenzij door partijen hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
 3. Het Lid dient zich 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden bij de trainer.
 4. Ten aanzien van de training is er sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van JOUW GYM B.V.. JOUW GYM B.V. kan echter niet instaan voor het succes en welslagen van de aangeboden dienst(en) noch voor de mate waarin de aangeboden dienst(en) bijdraagt aan het door het Lid gestelde doel(en).
 5. JOUW GYM B.V. is gerechtigd een training door derden te laten verrichten.
 6. Het Lid is verplicht om zolang de overeenkomst loopt blessures, pijn, onbehagen, gebruik van medicatie, of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden aan de trainer. Bij twijfel is het Lid verplicht om zowel tijdens als voordat een overeenkomst wordt aangegaan met JOUW GYM B.V., een arts te raadplegen.
 7. Het Lid is verplicht een handdoek en een bidon mee te nemen. Het Lid is ook verplicht geschikte kleding en schoeisel tijdens een training te dragen, dit om blessures te voorkomen.
 8. Indien het Lid wegens ziekte of verhindering niet kan deelnemen aan een training wordt verwacht dat het Lid dit via de JOUW GYM APP doorgeeft.
 9. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders worden de kosten van de training doorberekend.
 10. Bij een zware blessure, zwangerschap, ernstige ziekte, is het mogelijk om de Overeenkomst voor maximaal een jaar stil te leggen. Dit kan alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.
 11. De trainingen dienen exact op het geplande tijdstip en plaatst te beginnen en eindigen. De Wederpartij erkent dat te laat komen bij de geplande training geen reden zal zijn om de training uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 12. Indien het Lid meer dan 15 minuten te laat is op een geplande training, zal JOUW GYM B.V. de training annuleren. In dat geval worden de volledige kosten van de training in rekening gebracht.
Dit is JOUW GYM, de gezondste manier van trainen. Gegarandeerd resultaat als jij wilt Afvallen Fitter worden Sterker worden